Đăng ký sửa chữa

Sổ tay thủ công hoặc giấy chứng nhận(bắt buộc)
Image Preview
Image Preview
※ Vui lòng kiểm tra mặt trước và mặt sau của sổ tay người khuyết tật hoặc giấy chứng nhận chẩn đoán của bác sĩ. Kích thước tệp được giới hạn ở mức 5MB.