Hướng dẫn trang web

Trang web này được xây dựng theo nguyên tắc thiết kế web có thể truy cập. Nội dung chính của trang web được chia thành hai khối chính:

  1. Khối chức năng bên trái
  2. Khối nội dung bên phải

※Khi không thể nhấp vào tab dự án của trang web này bằng chuột, bạn có thể sử dụng thao tác bàn phím sau để duyệt dữ liệu.
← → or ↑↓:Nhấn nút trái hoặc phải hoặc nút lên và xuống để di chuyển thứ tự nhãn.
Tab: Sau khi ở lại tab, bạn có thể sử dụng phím Tab để chuyển đến nội dung để xem dữ liệu. Khi bạn gặp nút radio, vui lòng sử dụng phím ← → hoặc ↑ để di chuyển thứ tự dự án.
Tab + Shift: Nhấn Tab + Shift để quay lại dữ liệu trước đó, khi quay lại mục tab, bạn có thể tiếp tục sử dụng các phím ← → hoặc ↑ để di chuyển thứ tự nhãn.

  1. Đăng ký tài khoản
  2. Xác thực điện thoại di động
  3. Đăng ký sửa chữa
  4. Quên mật khẩu của bạn
  5. Đặt xe
  6. Đặt xe (xe buýt trung bình)